กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ใน ๓ จังหวัดภาคเหนือ เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ แก่ประชาชน ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ใน ๓ จังหวัดภาคเหนือ เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ แก่ประชาชน

                  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียนจะส่งมอบห้องสมุดอาเซียนใน ๓ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง และโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จ. ลำพูน ตามลำดับ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๑ แก่ประชาชนในภาคเหนือ ซึ่งจะทำให้ทุกจังหวัดทางภาคเหนือมีห้องสมุดอาเซียน     อย่างครบถ้วน

                  นอกจากนี้ กรมอาเซียนจะส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับอีก ๑๑ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กำแพงเพชร พิจิตร ระยอง และจันทบุรี ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนในทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนที่ไทยจะเป็นประธานตลอดปี ๒๕๖๒ อีกด้วย

                  กรมอาเซียนได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้จัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว ๓๐ แห่ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสาธารณชน โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียนสำหรับชุมชนที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยในห้องสมุดอาเซียนจะประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะหนังสือ นิทรรศการประชาคมอาเซียน สื่อการเรียนการสอน จอภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและโอกาสสำหรับเยาวชนไทย