กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยปี 2562  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยปี 2562

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยปี 2562 

           เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กรมอาเซียน ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยปี 2562 โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานต่างๆ จำนวน 13 หน่วยงานเข้าร่วม ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมการในเรื่องของแนวคิดสำคัญ (Theme) การเป็นประธานอาเซียนของไทย กำหนดการการประชุมอาเซียนต่างๆ ในช่วงปี 2562 และแผนงานดำเนินกิจกรรมที่เป็น priority areas และงบประมาณ