กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แก่โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จังหวัดพิจิตร และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แก่โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง จังหวัดพิจิตร และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

                    กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนในภาคกลางจำนวน          2 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ และ         ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทย       ในปี 2562 โดยการส่งมอบห้องสมุดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องสมุดอาเซียน ซึ่งกระทรวงฯ ได้ดำเนินการ   มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 และจนถึงขณะนี้ ได้ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ       แล้วเสร็จจำนวน 35 แห่ง

                   ในครั้งนี้ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธาน       พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖๑     และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งจะมีกิจกรรมอาเซียนสัญจรเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน    และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทั้งสองโอกาสด้วย     

                   ทั้งนี้ หลังจากการมอบห้องสมุดอาเซียนที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นห้องสมุดลำดับที่ 36 และ 37 ภายใต้โครงการห้องสมุดอาเซียน 1 โรงเรียน 1 จังหวัด กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีแผนจะ  ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 7 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ระยอง และจันทบุรี ภายในปี 2561

---------------------------------------------------------------