กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 40 และ 41 โรงเรียนบ้านสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 40 และ 41 โรงเรียนบ้านสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 40 และ 41

โรงเรียนบ้านสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

          นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 40 และ 41 ให้แก่โรงเรียนบ้านสองสลึง อำเภอแแกลง จังหวัดระยอง และโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ โดยมีผู้แทนจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่างประเทศและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 40 แก่โรงเรียนบ้านสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน และนายอรัญ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองสลึง ผู้แทนจากหน่วยงานภาคต่าง ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง

           ต่อมาในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะจากกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปยังจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 41 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายธีรภัทร ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานภาคต่าง ๆ และคณาจารย์ นักเรียนและประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

           ทั้งนี้ โครงการห้องสมุดอาเซียน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

นอกเหนือจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแล้ว  ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน เช่น ผลงานทางวิชาการและผลงานทางศิลปะของนักเรียน กิจกรรมถามตอบปัญหาอาเซียน และ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากคณาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภายหลังการมอบห้องสมุดอาเซียนที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดที่จะส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้อีก 3 โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษภายในเดือนกรกฎาคม  2561

 

-----------------------------------------------------