กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : อธิบดีกรมอาเซียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : อธิบดีกรมอาเซียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน ในฐานะเลขาธิการสมาคมสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ  ครั้งที่ 1/2561 ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ดร. จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะนายกสมาคมเป็นประธานการประชุม โดยมีกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้าร่วมด้วย

          ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2560 โครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ ในปี 2561 ซึ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนต่อสาธารณชน  นอกจากนี้  ที่ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่สมาคมฯ จะร่วมดำเนินการในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน เพื่อสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยและการรับรู้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในประชาคมอาเซียน 

 

Director - General of the Department of ASEAN Affairs attended

the Meeting of the ASEAN Association of Thailand Committee

          On 27 June 2018, Dr. Suriya Chindawonges, Director-General of the Department of ASEAN Affairs, in his capacity as Secretary of the ASEAN Association of Thailand (AAT), attended the Meeting of the AAT Committee at the Ministry of Foreign Affairs of Thailand. The Meeting was chaired by Dr. Chitriya Pinthong, Vice President for International Affairs, Rangsit University, President of the AAT. Committee members, who are eminent persons from the public and private sectors as well as civil society, also attended the Meeting.

         The participants noted the AAT’s projects and activities carried out in 2017 and its ongoing projects and activities in 2018 which focus on promoting ASEAN awareness among the public. The Meeting also exchanged views on proposed activities of the AAT in 2019 when Thailand assumes the ASEAN Chairmanship to help raise awareness on and support the Chairmanship with an aim to make the ASEAN Community truly inclusive and people-centred.

 

*******************************************************