กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาเซียนสัญจร โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สู่สากล ครั้งที่ 3  ในหัวข้อ "การทูตไทยและพลวัตอาเซียน" ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ : สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาเซียนสัญจร โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สู่สากล ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การทูตไทยและพลวัตอาเซียน"

สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาเซียนสัญจร โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร สู่สากล ครั้งที่ 3  ในหัวข้อ "การทูตไทยและพลวัตอาเซียน" จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)