กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมกรมที่น่าสนใจ

 • กรมอาเซียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กปี 2559 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  กรมอาเซียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กปี 2559 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 กรมอาเซียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
  11 ม.ค. 2559
 • กรมอาเซียนต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรมอาเซียนต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ต้อนรับ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
  23 ธ.ค. 2558
 • กิจกรรมอาเซียนสัญจร จังหวัดอุดรธานี
  กิจกรรมอาเซียนสัญจร จังหวัดอุดรธานี
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน และคณะเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ เเละเพื่อชี้เเจงสิ่งที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมทั้งด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคมเเละวัฒนธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี
  23 ธ.ค. 2558
 • กรมอาเซียนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  กรมอาเซียนต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
  4 พ.ย. 2558
 • งานเลี้ยงรับรองคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรจากประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์
  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๔๕ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมทั้งนางสาว Rachel Millns มิสยูนิเวิร์สนิวซีแลนด์ ประจำปี ๒๕๕๗ นางสาวชาลิตา แย้มวัณณังค์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี ๒๕๕๖ และนางสาววรรัตน์ นิยมเดช รองนางสาวไทยอันดับ ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ เข้าร่วมด้วย หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันใน โอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน - นิวซีแลนด์ โดยนอกจากมิสยูนิเวิร์ส นิวซีแลนด์ และมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้ว เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย (ในฐานะที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียน) เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (ในฐานะเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-นิวซีแลนด์) และเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ณ ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ
  13 ต.ค. 2558
 • เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน"
  เด็กไทย สร้างหนังสั้นและคลิปวิดีโอ เปิดมุมมองความรู้ “ประชาคมอาเซียน"
  ปัจจุบันประชาชนคนไทยจำนวนไม่น้อยยังรับรู้เรื่องประโยชน์และโอกาสจากการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน อยู่ในวงจำกัด โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเข้าใจแค่เพียงว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเพียงการรวมตัวกันเฉพาะในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนยังมีอีกหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง ด้านความมั่นคง ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม
  28 ก.ย. 2558
 • กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับ “วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)”
  กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับ “วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)”
  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรื่อง “วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 - 2025)” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ได้แก่ พันเอกเพิ่มศักดิ์ รอบจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานอาเซียน กระทรวงกลาโหม นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายศิริพงษ์ ศรีอาค๊ะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนั้น ยังมีการระดมสมองในหัวข้อ “ความคาดหวังของคนไทย ก่อนเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558” จากผู้เข้าร่วมเสวนาที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยตาม 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งกรมอาเซียนจะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2016 – 2025) ซึ่งเป็นเอกสารที่จะกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนในอีก 10 ปีข้างหน้า
  25 ก.ย. 2558
 • กิจกรรมอาเซียนสัญจรและการเปิดห้องสมุดอาเซียนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  กิจกรรมอาเซียนสัญจรและการเปิดห้องสมุดอาเซียนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องจามจุรี โรงแรมโกลเด้น ปาย แอนด์ สวีท รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายนิพนธ์ คำภา ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดร.จรูญ คำนวนตา รองประธานเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน และนางอ่อนศรี ศรีอัมพร อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา
  24 ก.ย. 2558
 • คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อขอใช้เงินจากกองทุนในกรอบอาเซียน
  คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อขอใช้เงินจากกองทุนในกรอบอาเซียน
  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อขอใช้เงินจากกองทุนในกรอบอาเซียน ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานของไทยในการเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อขอใช้เงินจากกองทุนต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน และเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกองทุนอาเซียนต่าง ๆ ที่มีอยู่ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการเสนอโครงการตามเอกสารที่กำกับแนวทางการเสนอโครงการของอาเซียน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานไทยที่รับผิดชอบภารกิจในกรอบอาเซียนเข้าร่วม รวมกว่า 90 คน
  5 ต.ค. 2558