ข่าวเด่น : ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

     

    ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นาย Shaolin Yang กรรมการจัดการ (Managing Director) ของธนาคารโลก เข้าเยี่ยมคารวะนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงความสนับสนุนต่อการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือหลายประเด็นความร่วมมือ ได้แก่

          ๑.  การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน ซึ่งธนาคารโลกจะสนับสนุนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในเรื่องการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ การพัฒนาทุนมนุษย์ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงของอาเซียน กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และการลดขยะทะเล ตามที่ได้มีหนังสือถึง นายกรัฐมนตรียืนยันการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยแล้ว ซึ่งผลของความร่วมมือต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อแนะนำ จะเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนต่อไป

          ๒.  ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังให้การประชุมระดับสูงของอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (ASEAN High-Level Meeting on Human Capital Development) ในวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒ ที่กรุงเทพฯ ส่งเสริมการลงทุน กับคนให้มากขึ้น และเห็นว่า ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นในไทยในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับอนาคต  

         ๓.  ธนาคารโลกเห็นว่า ไทยเป็นแบบอย่างที่ดีในแง่ของการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและได้ทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ให้ขยายไปในภูมิภาค และธนาคารโลกก็มุ่งที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกเช่นกัน  

 

                                                       ***********************************