ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ที่กรุงเทพฯ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ที่กรุงเทพฯ

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ ที่กรุงเทพฯ

              เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 แบบเต็มคณะ            ณ โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีผู้นำอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

              ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนของประชาชนชาวอาเซียนกว่า 640 ล้านคน ที่ประชุมได้สนับสนุนแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งจะสามารถส่งเสริมการสร้าง “ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต” นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนยังเห็นพ้องกับนายกรัฐมนตรีว่าอาเซียนจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในโลก อาทิ ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ความขัดแย้งทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการนี้ ผู้นำได้แสดงความยึดมั่นต่อระบบการค้าแบบพหุภาคี และจะดำเนินการเพื่อเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

              ในการที่จะส่งเสริมความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียนในการจัดการกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ขยะทะเล และความมั่นคงทางไซเบอร์ อีกทั้งผู้นำยังได้เรียกร้องให้อาเซียนร่วมกันส่งเสริมการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ การสร้างดิจิทัลอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อผลักดันเป้าหมายการสร้างหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้นำได้รับรองวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ผู้นำยังได้รับรองแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2019 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนและความเชื่อมโยงในระดับประชาชน