ข่าวเด่น : งานวันอาเซียน ประจำปี 2562 (ASEAN Day 2019) ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : งานวันอาเซียน ประจำปี 2562 (ASEAN Day 2019)

 

งานวันอาเซียน ประจำปี 2562

 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 วันครบรอบ 52 ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of the Southeast Asian Nations – ASEAN) กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมอาเซียน ได้จัดกิจกรรมงานวันอาเซียน ประจำปี 2562 (ASEAN Day 2019) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในงาน และมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน อาจารย์และนักเรียน       จากโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงเยาวชนจากจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานกว่า 400 คน

 

กิจกรรมงานวันอาเซียนเป็นกิจกรรมที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้ง ASEAN และเสริมสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียนสู่สาธารณชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา นิทรรศการเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 นิทรรศการภาพถ่าย Pride of ASEAN โดยกรมประชาสัมพันธ์ นิทรรศการจากกระทรวงพาณิชย์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

 

และโดยที่ในปีนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” กระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชนที่มาร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในด้านต่าง ๆ และประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย รวมทั้งเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในกรอบอาเซียน นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทำความรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศและพบปะสนทนากับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย 

 

----------------------------------------------------------