ข่าวเด่น : งาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0” ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : งาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0”

งาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0”

                เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกันจัดงาน ASEAN Business and Investment Summit 2019 (ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0” เพื่อเป็นเวทีให้ภาครัฐและเอกชนในอาเซียนได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความเห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ การอำนวยความสะดวกให้เกิดการค้าที่เชื่อมโยงและเป็นมาตรฐานเดียวกัน การเตรียมความพร้อมของอาเซียนให้เท่าทันการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และนโยบายของอาเซียนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

******