ข่าวเด่น : แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน

 

       ประกาศกรมอาเซียน

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน

กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน

 

          ตามประกาศกรมอาเซียน ที่ ๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ นั้น

          กรมอาเซียนขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชนฯ ดังนี้

          ๑. วันปิดรับสมัครเลื่อน เป็นวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่โทรสารหมายเลข ๐๒-๖๔๓-๕๒๒๓ E-Mail: asean06@mfa.mail.go.th

          ๒. กรมอาเซียนเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัครและหลักฐานประกอบ และจะทำการสอบสัมภาษณ์ เป็นวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้สมัคร ทัศนคติและความรอบรู้ในงานที่จะรับผิดชอบ รวมทั้งความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้  ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบมาถึงกระทรวงฯอย่างน้อย ๓๐ นาทีก่อนเวลาสอบเพื่อลงทะเบียนและแลกบัตรผ่านเข้า-ออกที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ถนนฝั่งพระรามหก)

          ๓. กรมอาเซียนเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ผ่านเว็บไซต์กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ (www.mfa.go.th/asean)

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                                                                        

ไฟล์แนบ