ข่าวเด่น : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 47 ให้โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 47 ให้โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

          กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียน 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด รวมมีห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด โดยมีเป้าหมายระยะยาวให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 47 ภายใต้โครงการฯ ให้โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย และนายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรรมและนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดซุ้มเกมส์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

        ทั้งนี้ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 47 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

___________________________


 

ไฟล์แนบ