ข่าวเด่น : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 48 ให้โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 48 ให้โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร

 

 

           กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียน 8 แห่ง ใน 8 จังหวัด รวมมีห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด โดยมีเป้าหมายระยะยาวให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

           เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี นายอำเภออากาศอำนวย และนายสมชัย ไตรโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงาน ภายในงานนักเรียนได้จัดการแสดงโปงลางและการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย อีกทั้ง ยังมีการนำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพของโรงเรียน ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น และนิทรรศการของโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ด้วย ในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียน ได้จัดซุ้มเกมส์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย

           ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านอากาศ จังหวัดสกลนครแห่งนี้ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 48 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

 

----------------------------------------------

ไฟล์แนบ