ข่าวเด่น : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 50 ให้โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ 50 ให้โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

 

            กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” สร้างห้องสมุดอาเซียนในโรงเรียนตามจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 โดยมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน และชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของโลกและสังคม เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน จนถึงปี 2562 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว จำนวน 52 แห่ง ใน 52 จังหวัด โดยมีเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ม.ล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี และมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายพสุศิษฏ์ วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรม กรมอาเซียน นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัด นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 นางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และนายจิณณาวัฒน์ โคมบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ร่วมงาน ภายในงานน้อง ๆ นักเรียนได้จัดการแสดงต้อนรับ นำเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และสาธิตกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ของโรงเรียน และในโอกาสเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนด้วย  

          ทั้งนี้ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนนักเรียน 1,939 คน และเป็นโรงเรียนแห่งที่ 50 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

 

___________________________

ไฟล์แนบ