ข่าวเด่น :  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อหารือแก้ไขปัญาหาโควิด-19 ในอาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อหารือแก้ไขปัญาหาโควิด-19 ในอาเซียน

  

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-19 ในอาเซียน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๓ เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีต่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้ยืนยันเจตจำนงร่วมกันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภูมิภาค และได้หารือเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสาธารณะที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีและการต่อต้านข่าวปลอมการรักษาบูรณาการทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่จำเป็น รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและภาคีภายนอกของอาเซียน

ในการนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนว่าด้วยภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN Response Fund) ที่เสนอโดยไทย ซึ่งจะใช้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นยาและวัคซีน (๒) การให้ความช่วยเหลือต่อพลเมืองของอาเซียน ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศที่สาม และ (๓) การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการจัดทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง เพื่อให้ประชาคมอาเซียนสามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ด้วย