ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง             ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

                    พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยการประชุมนี้เป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ สปป. ลาว

                    การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ เป็นการประชุมระดับผู้นำครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ สปป. ลาว ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย สปป. ลาวได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ เป็น “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community” โดยประเด็นที่ สปป. ลาว ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ๘ ข้อ ได้แก่ (๑) การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (๒) การลดช่องว่างการพัฒนา (๓) การอำนวยความสะดวกด้านการค้า  (๔) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (๕)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (๖) การส่งเสริมความเชื่อมโยง (๗) การส่งเสริมการทำงานภายในระบบให้มีคุณค่า (decent work) ในอาเซียน และ (๘) การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน

                    นอกจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ ซึ่งเป็นการหารือภายในอาเซียนแล้วยังจะมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้นำภายนอกอาเซียนด้วย ได้แก่ จีน (การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๙ เพื่อฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน) ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐฯ อินเดีย สหประชาชาติ การประชุมอาเซียนบวกสามและการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ สปป. ลาว ยังจัดให้ผู้นำอาเซียนได้พบปะกับผู้แทนของสมัชชา รัฐสภาอาเซียน ผู้แทนเยาวชนอาเซียน และผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

                   ในการประชุมครั้งนี้ คาดว่าผู้นำอาเซียนจะหารือกันเกี่ยวกับการเสริมสร้างให้อาเซียนเป็นประชาคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ประชาชนทุกคนก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ การส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาค รวมทั้งประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน เช่น ปัญหาหมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ และอาชญากรรมข้ามชาติ และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินความความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียน   

                   นอกจากนี้ ผู้นำอาเซียนจะลงนามร่วมกันในเอกสารสำคัญ ๑ ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และจะรับรองเอกสาร ๑๙ ฉบับที่สำคัญได้แก่ แผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ ๓ และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕

                    ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ พร้อมลงนามในสารขยายจำนวนภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรับรองการเข้าร่วมเป็นอัครภาคีอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือฯ ของ ๓ ประเทศ ได้แก่ โมร็อกโก อียิปต์ และชิลี การลงนามครั้งนี้ เป็นส่วนของแถลงการณ์ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี สนธิสัญญาฯ  ซึ่งเป็นแถลงการณ์ที่ริเริ่มโดยไทย และรับรองโดยที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

 

 

* * * * * * * * * *