ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงย่างกุ้ง ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงย่างกุ้ง

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วม

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงย่างกุ้ง

 

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการเรื่องสถานการณ์ในรัฐยะไข่ตอนเหนือจากนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา พร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอื่น ๆ ที่กรุงย่างกุ้ง ตามคำเชิญของรัฐบาลเมียนมา โดยฝ่ายเมียนมายอมรับว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก แต่รัฐบาลได้พยายามดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เกิดสันติภาพและความปรองดองแห่งชาติ ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของเมียนมา และแสดงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมา โดยขอให้รัฐบาลเมียนมาแจ้งช่องทางและรายละเอียดที่ประสงค์รับความช่วยเหลือ