ข่าวเด่น : งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการรำลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาอาเซียน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการรำลึกในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาอาเซียน

  

                  เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์โอกาสที่ปี ๒๕๖๐ เป็นปีครบรอบ ๕๐ ปี การสถาปนาอาเซียน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ที่วังสราญรมย์ โดยการลงนามในปฏิญญากรุงเทพ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
                  ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักของสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ประชาคมการเมืองความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม) เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่ประเทศไทยจะดำเนินการตลอดปี ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกถึงการครบรอบ ๕๐ ปีอาเซียน ซึ่งสะท้อนการเติบโตและความสำเร็จของอาเซียนตลอดห้าทศวรรษ และส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนความรู้สึกเป็นเจ้าของประชาคมอาเซียนให้แก่ประชาชนไทย
                   นอกจากนี้ ได้เชิญผู้แทนเยาวชนไทย ได้แก่ ผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดคลิปวิดีโอและจากกิจกรรมโต้วาทีภายใต้คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในฐานะเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยและประชาคมอาเซียนในอนาคต และจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากประชาคมอาเซียนมากที่สุด
                   ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานเปิดตัวกิจกรรมรำลึกครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยจะมีปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ASEAN @ 50 : For Now and Posterity” โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งมีกำหนดจัดการเสวนาและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนไปทั่วประเทศตลอดทั้งปี เพื่อย้ำว่าการดำเนินการของประชาคมอาเซียนจะมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง