ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน TU-ASEAN Expo 2017 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน TU-ASEAN Expo 2017

         

                  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน TU-ASEAN Expo 2017 ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาอาเซียน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                  ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งอาเซียน โดยในช่วง 30 ปีแรก การรวมตัวของกลุ่มประเทศในอาเซียนมีขึ้นเพื่อปรึกษาหารือ ส่งเสริมความร่วมมือ และการทำฉันทามติร่วมกัน หรือมีคุณลักษณะ 3C คือ Consultation Cooperation และ Consensus แต่ในช่วง 20 ปีหลังจนกระทั่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 คุณลักษณะ 3C ของอาเซียนได้มีการพัฒนาจนเป็น Community Building Connectivity และ Centrality หรือการสร้างประชาคม ความเชื่อมโยงระหว่างกัน และความเป็นแกนกลาง ซึ่งอธิบายถึงความเป็นประชาคม กลไกที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่สนใจในเวทีโลก โดยมีวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2568 (ค.ศ. 2025) ที่ตอบโจทย์การเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วม แต่ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานและนิสิตนักศึกษาเสนอแนวความคิดต่อคุณลักษณะ 3C ของอาเซียนในช่วง 50 ปีต่อไปว่าควรเป็นเช่นไรด้วย

                   หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “50 ปี ไทยกับอาเซียน” ซึ่งที่ผ่านมาผู้ก่อตั้งอาเซียนให้ความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นหลังมาตลอด ดังปรากฏในปฏิญญาอาเซียนว่าประเทศสมาชิกรวมตัวกันเพื่อสันติภาพ เสรีภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและอนุชนรุ่นหลัง แนวคิดดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้ก่อตั้งอาเซียนในด้านการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากอาเซียนได้เป็นอย่างดี โดยมีเยาวชนเป็นผู้รับมรดกตกทอดของอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ อาเซียนยังมีนัยสำคัญในมิติเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนด้านสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค ซึ่งหากปราศจากอาเซียนแล้วภูมิภาคนี้อาจจะประสบปัญหาต่าง ๆ อาทิ การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ อาชญากรรมข้ามชาติ กำแพงภาษี รวมถึงการขาดความร่วมมือในการตั้งรับภัยพิบัติ

                   กระทรวงการต่างประเทศได้ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการ 50 ปีอาเซียน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2560 ด้วย โดยก่อนหน้านี้นิทรรศการพิเศษดังกล่าวตั้งแสดงอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ