ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดงานเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ASEAN@50: For Now and Posterity” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้กล่าวเปิดงาน

          การเสวนาแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อย่อย ได้แก่

1) “ASEAN and Thailand’s Foreign Policy” โดย ดร. สุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ซึ่งชี้ให้ผู้ฟังเห็นถึงความสำคัญของอาเซียน โดยให้จินตนาการ ถึงโลกที่ไม่มีอาเซียน หากไม่มีอาเซียน กรอบความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาค อำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศ และมูลค้าการค้าและการลงทุนของไทยก็จะลดลง

2) “Building a Caring and Sharing ASEAN” โดย ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวถึงการที่อาเซียนผลักดันให้เกิดประชาคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านความร่วมมือทางสังคมในมิติต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงานข้ามชาติ สิ่งแวดล้อม การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาธารณสุข

3) “Economic Opportunities and ASEAN Connectivity” โดย ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งบรรยายเกี่ยวกับ AEC Blueprint ในการส่งเสริมการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว แต่ความท้าทายของอาเซียน คือ การลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก     

4) “English Language for the ASEAN Community Building” โดยนายคริสโตเฟอร์ ไรท์ ผู้ดำเนินรายการ Chris Delivery ซึ่งได้ให้ข้อคิดเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษว่า ไม่ควรกังวลเรื่องไวยากรณ์หรือสำเนียง และได้เสนอแนะหลักการ VIPS ซึ่งประกอบด้วย (1) Vocabulary เพื่อให้มีคลังคำศัพท์ทุกแขนงไม่เพียงแต่วิชาชีพที่ตนสนใจ (2) Idioms เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในความหมายที่หลากหลาย (3) Pronunciation เพื่อสื่อสารให้มีความเข้าใจตรงกันและมีความหมายที่ถูกต้อง และ (4) Sentences การฝึกพูดให้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

          การเสวนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยเป็นไปในบรรยากาศที่เป็นกันเองและมีสีสัน นับว่า บรรลุวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่นักศึกษา ซึ่งรวมถึงนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน อาจารย์ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จำนวนกว่า 700 คน ซึ่งเข้าร่วมรับฟัง เกี่ยวกับบทบาทของไทยในอาเซียน โอกาสทางเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน ตลอดจนความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียน อันเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมออกบูธและนำนิทรรศการพิเศษที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาอาเซียน และปฏิญญาอาเซียนจำลอง ไปแสดงในงาน ASEAN Fair 2017 ซึ่งจัดโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

--------------------------