ข่าวเด่น : รมว. กต. และเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานการประชุม High- Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เอสแคป ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รมว. กต. และเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานการประชุม High- Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เอสแคป

รมว. กต. และเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานการประชุม

High- Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between

ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เอสแคป

        เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนาง Shamshad Akhtar เลขาธิการบริหารเอสแคปได้เป็นประธานร่วมการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ เอสแคป โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วม นอกจากนี้ มีผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานสหประชาชาติ อาทิ ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและ Assistant Administrator ของ UNDP รองประธานธนาคารโลกสำหรับเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ผู้แทนจาก UN Women รวมถึงผู้แทนจากเยอรมนีในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียนเข้าร่วมด้วย

        การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและสรุปประเด็นเร่งด่วน (Priority areas) ที่อาเซียนควรให้ความสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนตามวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติดำเนินควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลกัน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบกับข้อเสนอการจัดทำรายงาน ASEAN-ESCAP Complementarities Report ของเอสแคป ซึ่งเน้น 5 priority areas ที่อาเซียนควรให้ความสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมแข็งแกร่ง การขยายโครงสร้างพื้นฐาน การขจัดความยากจน การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่า รายงานดังกล่าวจะเปิดตัวในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ (ASEAN-UN Summit) ครั้งที่ 9 ในช่วงเดือน พ.ย. 2560 ที่ฟิลิปปินส์

         นอกจากนี้ ที่ประชุมสนับสนุนข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานสหประชาชาติและธนาคารโลกจะร่วมดำเนินการกับอาเซียน อาทิ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอาเซียนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNDP การส่งเสริมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของสตรีของ UN Women และการส่งเสริมโภชนาการของเด็กของธนาคารโลก  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

         ไทยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 ซึ่งไทยได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขัน โดยได้หารือกับหน่วยงานสหประชาชาติ อาทิ เอสแคป UNDP UN Women และธนาคารโลกอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายเพื่อนำสิ่งที่หารือในช่วงปีที่ผ่านมาผลักดันให้เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนไทยและประชาชนอาเซียน