ข่าวเด่น : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) 2025 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) 2025

                เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) 2025 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในบริบทใหม่ของ MPAC 2025 ให้กับผู้แทนหน่วยงานและสถาบันวิชาการของไทย โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตประดาป พิบูลสงคราม อดีตผู้แทนไทยในคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ACCC) และที่ปรึกษาของกรมอาเซียนเข้าร่วมอีกด้วย

               วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้แทนหน่วยงานและสถาบันวิชาการของไทย ได้แก่ H.E. Ms. Elizabeth P. Buensuceso เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำอาเซียน ในฐานะประธาน ACCC และ Mr. Chze Cheen Lim ผู้อำนวยการกองความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และนายชยธรรม์ พรหมศร       รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม รวมทั้งยังมีการระดมสมองระหว่างผู้แทนหน่วยงานและสถาบันวิชาการของไทย และการเสวนาโต๊ะกลมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในช่วงบ่ายซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างกว้างขวาง

                MPAC 2025 เป็นเครื่องมือสำคัญในกรอบอาเซียนที่เสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค ทำให้เกิดผลต่อการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนในภูมิภาค ซึ่งนำสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง