ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three - APT) ครั้งที่ ๒๐  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three - APT) ครั้งที่ ๒๐

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒๐ ที่กรุงมะนิลา โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่เจรจา ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
ที่ประชุมเห็นพ้องว่ากรอบอาเซียนบวกสามเป็นกรอบความร่วมมือที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดกรอบหนึ่งของภูมิภาค และได้สนับสนุนการส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงในภูมิภาค การเติบโตและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร และการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
 
ที่ประชุมสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาคาบสมุทรเกาหลีโดยสันติวิธีและปฏิบัติตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คาบสมุทรเกาหลีมีสันติภาพและปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์
 
ที่ประชุมได้ร่วมรับรองแถลงการณ์ ๒ ฉบับ คือ ปฏิญญามะนิลาว่าด้วยการครบรอบ ๒๐ ปีของความร่วมมืออาเซียนบวกสาม  และแถลงการณ์อาเซียนบวกสามว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารซึ่งเสนอโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทยร่วมสนับสนุน
 
ในการประชุมครั้งนี้ ไทยได้ผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asian Economic community - EAEc) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม สนับสนุนให้ประเทศบวกสามเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนในอาเซียนโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของประชาคมอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน และความมั่นคงทางอาหาร

 

ไฟล์แนบ