ข่าวเด่น : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ สิงคโปร์ วันที่ ๕ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิดหลัก "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนโดยมีนวัตกรรมนำ” ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ สิงคโปร์ วันที่ ๕ - ๖ ก.พ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิดหลัก "การเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนโดยมีนวัตกรรมนำ”

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่สิงคโปร์ โดยที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่อาเซียนจะให้ความสำคัญในปี ๒๕๖๑ และแนวทางในการเสริมสร้างและขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ระหว่างประเทศ นโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่เปิดกว้าง โปร่งใส และมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสำหรับการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความเข้าใจอันดี และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
 
ในการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้เห็นชอบแนวคิดริเริ่มของสิงคโปร์ในการสนับสนุนความแข็งแกร่งของอาเซียนโดยมีนวัตกรรมนำ ซึ่งนำไปสู่แนวคิดในการจัดทำเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับข้อริเริ่มของสิงคโปร์ในการเป็นประธานอาเซียนในเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การจัดทำวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนโดยมีนวัตกรรมนำ และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มีเจตนารมย์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประชาคมอาเซียน 
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ตามข้อริเริ่มของไทย เช่น การจัดตั้ง ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation เพื่อสนองตอบการที่อาเซียนจะเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคด้วย