ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนใน ปี ๒๕๖๒ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนใน ปี ๒๕๖๒

          รัฐบาลไทยเตรียมความพร้อมการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมฯ ในฐานะรองประธานกรรมการ
          ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ได้แก่ การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง   และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด ๔ ชุด ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ   ด้านสารัตถะ (๒) คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ (๓) คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และ (๔) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ 
          ประเด็นสำคัญซึ่งที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือ ได้แก่ 
          ๑. ประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันของทั้ง ๓ เสาความร่วมมือ ได้แก่ เสาการเมืองและความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน และแนวคิดหลัก (Theme) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกและภูมิภาคอื่น ๆ 
          ๒. การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญในช่วงปี ๒๕๖๒ ซึ่งไทยจะต้องจัดการประชุมระดับผู้นำ ๒ ครั้ง และครอบคลุมการประชุมคณะมนตรีประชาคมอาเซียนระดับรัฐมนตรี การประชุมกับประเทศคู่เจรจาในระดับต่าง ๆ และการประชุมอื่น ๆ ซึ่งจะมีไม่น้อยกว่า ๑๐๐ การประชุมตลอดทั้งปี การพิจารณาสถานที่และกำหนดวันการประชุม การจัดพิธีการต้อนรับ การจัดการแสดง ซึ่งจะนำเสนอศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทย และการคัดเลือกของขวัญที่ระลึกที่เป็นศิลปหัตถกรรมไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นไทยหรือภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการพิจารณาเรื่องงบประมาณที่เหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบ
          ๓. แนวทางการจัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) ของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งจะสะท้อนแนวคิดหลัก (Theme) เพื่อนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของทุกการประชุมและกิจกรรมที่จะจัดในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน
          ๔. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักรู้ และเชิญชวนประชาชนเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ ซึ่งจะเน้นการสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงความสำคัญของกรอบความร่วมมืออาเซียน โอกาสและประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียน รวมทั้งการชูบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
          ๕. การเตรียมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรเส้นทางต่าง ๆ ในช่วงการประชุม ตลอดจนการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
          ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๔ ชุดจะนำผลการประชุมในวันนี้ไปหารือและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคืบหน้าและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป