ข่าวเด่น : ข่าวสารนิเทศ: ไทยส่งท้ายการเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป อย่างยิ่งใหญ่ในการจัดการประชุม EU-ASEAN Young Leaders Forum and Strategic Thinkers Forum  ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : ข่าวสารนิเทศ: ไทยส่งท้ายการเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป อย่างยิ่งใหญ่ในการจัดการประชุม EU-ASEAN Young Leaders Forum and Strategic Thinkers Forum ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

- ร่างข่าวสารนิเทศ-

ไทยส่งท้ายการเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป อย่างยิ่งใหญ่ในการจัดการประชุม EU-ASEAN Young Leaders Forum and Strategic Thinkers Forum

ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

 

            นายอภิชาติ ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยไปเข้าร่วมการประชุม EU-ASEAN Young Leaders Forum (YLF) and Strategic Thinkers Forum (STF) ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม การประชุม STF ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-EU ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ  ส่วนการประชุม YLF นั้น เป็นข้อริเริ่มจากสภายุโรปผ่านข้อมติสภายุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเมืองกับอาเซียน ที่ 2017/2026 (INI) ว่า ให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเยาวชนในความสัมพันธ์อาเซียน-EU ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสองมาจากกลุ่มนักคิด นักวิชาการ เจ้าหน้าที่องค์กรหรือรัฐบาล นักศึกษา และผู้คนจากหลากหลายอาชีพ และจุดประสงค์คือเพื่อเป็นเวทีหารือถึงแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-EU ในอนาคต

            ที่ประชุม STF เห็นพ้องในการรื้อฟื้นการหารือความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-EU การเร่งสรุปการเจรจาความตกลงด้านขนส่งทางอากาศแบบครอบคลุมอาเซียน-EU และการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิตัลใหม่ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม YLF แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระดับประชาชนผ่านกีฬาระหว่างภูมิภาค การแลกเปลี่ยนศิลปิน ความร่วมมือด้านการศึกษา หรือการฝึกงานสำหรับผู้ที่ที่ประกอบอาชีพต่างๆ    

           ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม YLF ร่วมกับนาย David Daly ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกระทรวงการต่างประเทศ EU (European External Action Service - EEAS) ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ ผอ.หลักสูตรสหสาขาวิชายุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในหัวข้อการเมืองและความมั่นคง นอกจากนั้น นางสาวอนัญญา เหมวิจิตรพันธ์ และ นายพชร อังศุสุกนฤมล ผู้แทนเยาวชนไทยได้ให้ความเห็นในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ รายละเอียดสรุปการหารือของ YLF ปรากฏตามลิงค์: https://eeas.europa.eu/delegations/association-southeast-asian-nations-asean/40499/eu-and-asean-young-leaders-address-shared-global-challenges_en

          ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คือการที่นาย Le Loung Minh อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นองค์ปาฐกหลักของการอภิปรายสาธารณะ ซึ่งการอภิปรายดังกล่าวซึ่งเปิดกว้างให้สาธารณชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมได้อภิปรายอย่างเปิดกว้างในหัวข้อ “อาเซียน ยุโรป กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” และหัวข้อ “ความสัมพันธ์อาเซียน-EU จะยังคงมีความสำคัญหรือไม่ในอีก 40 ปีข้างหน้า” การอภิปรายสาธารณะฯ มีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 200 คน

          ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นหนึ่งในผู้อภิปรายในหัวข้อที่สอง ซึ่ง ดร.สุทัศน์ฯ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ EU ผ่านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อให้มีผลสำเร็จของความร่วมมือเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ดร.สุทัศน์ฯ ย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ EU เพื่อพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มาจากการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยี

         สำหรับการประชุม STF ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ ชินวรรโณ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมร่วมกับนาย Christian Leffler ตำแหน่งรองเลขาธิการ EEAS ฝ่ายเศรษฐกิจและประเด็นที่สำคัญระดับโลก หัวข้อการหารือในที่ประชุมครอบคลุมทั้งสามเสาหลักของอาเซียนภายใต้หัวข้อหลัก (ธีม)  “EU-อาเซียน: เพื่อนเก่ากับความท้าทายใหม่ เพื่อนำไปสู่การสร้างหุ้นส่วนที่มีพลังมากขึ้น”

         นายอภิชาติฯ กล่าวเน้นว่า สิ่งสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-EU คือการที่ทั้งสองภูมิภาคจะทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ความสัมพันธ์อาเซียน-EU นั้นแข็งแกร่ง มีนวัตกรรม และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบว่า อาเซียน-EU จะยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงผ่านการส่งเสริมความมีกฏกติกา การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ การรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลดความคิดสุดโต่ง เป็นต้น

        ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะที่ประมวลรวมมาจากทั้งที่ประชุม YLF และ STF จะนำไปเสนอในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-EU ครั้งที่ 22 ที่จะจัดขึ้นในยุโรปภายในปี 2561 นี้ สหภาพยุโรป (EU) กับไทย ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-EU เป็นผู้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้

 

***********************************

 

ไฟล์แนบ