ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมในกรอบของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ณ สิงคโปร์ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมในกรอบของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ณ สิงคโปร์

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมในกรอบของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ณ สิงคโปร์ ได้แก่ (๑) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers' Meeting - AMM) (๒) การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ (17th ASEAN Political-Security Community Council) และ (๓) การประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ (21st ASEAN Coordinating Council) 
 
ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับภาคีนอกภูมิภาค ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะเรื่องการพบปะระหว่างผู้นำสาธารณรัฐเกาหลี - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พัฒนาการในทะเลจีนใต้ และพัฒนาการในรัฐยะไข่
 
สำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ ไทยให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน การสนับสนุนให้อาเซียนเป็นประชาคมที่เน้นการเคารพกติกา และให้ความสำคัญกับประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งส่งเสริมให้อาเซียนมีความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนและการต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอาเซียน โดยไทยยินดีที่จะมีการเปิดศูนย์ ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre ที่ประเทศไทยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
ในส่วนของการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ และรับทราบและติดตามการดำเนินงานตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา รวมทั้งเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ ๓ ฉบับ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ รับรอง ได้แก่ (๑) ร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนเพื่ออาเซียนที่มีความเข้มแข็งและนวัตกรรม (ASEAN Leaders’ Vision for a Resilient and Innovative ASEAN) (๒) ร่างถ้อยแถลงผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ (ASEAN Leaders’ Statement on Cybersecurity Cooperation) และ (๓) ร่างเอกสารแนวคิดเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญอื่น ๆ ที่ได้หารือกัน อาทิ การสนับสนุนแนวคิดหลักของสิงคโปร์ในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมีนวัตกรรม การสนับสนุนข้อเสนอในการจัดตั้งเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 4.0 และการสร้างเมืองอัจฉริยะของไทย การรายงานความคืบหน้าที่ไทยได้ดำเนินการเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ค้นคว้าและหารือด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งใหม่ที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งคาดว่าจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปี ๒๕๖๒