ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สิงคโปร์ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สิงคโปร์

                นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สิงคโปร์ โดยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๑๙ การประชุม แบ่งเป็นการประชุมในกรอบอาเซียนและการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ๑๕ การประชุม และการประชุมที่เกี่ยวกับความร่วมมือในอนุภูมิภาค ๔ การประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเข้าร่วมจำนวน ๓๒ ประเทศ
 
                 รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนจะหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงเรื่องการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ประเด็นสำคัญที่ไทยจะส่งเสริมและผลักดันในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไทยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นประเทศผู้ประสานงาน การสูงวัยที่มีศักยภาพ ความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการส่งเสริมการสนับสนุนและความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียนในระดับประชาชน 
 
                 นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศคู่เจรจา และรัฐมนตรีต่างประเทศในกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาคและประเด็นปัญหาระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน
 
                 เอกสารผลลัพธ์สำคัญที่จะมีการรับรองการประชุมในครั้งนี้ คือ แถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๕๑ ซึ่งจะมีสาระสำคัญย้ำถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในการเสริมสร้างความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค รวมถึงขยายความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายอุบัติใหม่ ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค
 
                  ไทยจะใช้โอกาสนี้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการของไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่งคั่งในภูมิภาค นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานร่วมในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ร่วมกับนาง Federica Mogherini ผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงและรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ก่อนที่จะส่งมอบหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ให้แก่สิงคโปร์ต่อไป ทั้งนี้ ไทยจะรับมอบหน้าที่การเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย สำหรับช่วงสามปีนับจากนี้