ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

กระทรวงการต่างประเทศจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน

ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ภายใต้ “โครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน” ซึ่งกรมอาเซียนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งปัจจุบัน กรมอาเซียนได้มอบห้องสมุดอาเซียนให้กับ 44 โรงเรียนใน 44 จังหวัดแล้ว

การสัมมนาในครั้งนี้มีคณะอาจารย์ บรรณารักษ์ และนักเรียนกว่า 180 คน จาก 44 โรงเรียน    เข้าร่วม โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมงานวันอาเซียน ที่กระทรวงการต่างประเทศ  พร้อมเยี่ยมชมหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครและศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งคณะฯ ได้เรียนรู้แนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน การบริหารจัดการห้องสมุด วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย

ทั้งนี้ นักเรียนจากโรงเรียนห้องสมุดอาเซียนยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนในการเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา ที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ให้เกียรติเป็นประธานอีกด้วย

ต่อมา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาจารย์และบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่าง ๆ และพัฒนาการของอาเซียนให้แก่คณะอาจารย์และบรรณารักษ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้  และการพัฒนาห้องสมุดอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ในปีหน้าไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน โรงเรียนห้องสมุดอาเซียนจึงจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนในการเป็นเจ้าภาพอาเซียนร่วมกัน

 

***************************