ข่าวเด่น : นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิเทศสโมสร ส่วน ๓ กระทรวงการต่างประเทศ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิเทศสโมสร ส่วน ๓ กระทรวงการต่างประเทศ

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิเทศสโมสร ส่วน ๓ กระทรวงการต่างประเทศ