ข่าวเด่น : การรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยใน AICHR วาระปี 2562 - 2564 ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยใน AICHR วาระปี 2562 - 2564

ตามกฎบัตรอาเซียน ข้อ 14 ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการฯ กำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนแต่งตั้งผู้แทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการฯ ดังนั้น ประเทศไทยมีพันธกรณีในการแต่งตั้งผู้แทน 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาธิการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี 
 
กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยประสานงานหลักของประเทศไทยในคณะกรรมาธิการฯ มีพันธกิจสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยคำนึงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม กระทรวงการต่างประเทศจึงขอแจ้งการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการฯ สำหรับวาระระหว่างวันที่1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ประกาศรับสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการเมืองและความมั่นคง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โทร.0 2203 5000 ต่อ 14396 
 
 
ประกาศการรับสมัคร โปรดดูที่นี่ bit.ly/2xmDVCD
 
ใบสมัคร โปรดดูที่นี่ http://bit.ly/2D4QFno