ข่าวเด่น : นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน บรรยายเรื่องการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ที่กรุงออสโล ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน บรรยายเรื่องการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ที่กรุงออสโล

นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน บรรยายเรื่องการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย

ที่กรุงออสโล

            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงออสโล นำโดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล   นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ และเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ณ กรุงออสโล ได้จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ    “การทำธุรกิจในอาเซียน: โอกาสสำหรับการค้าและการลงทุนของนอร์เวย์” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ   และภาคเอกชนของนอร์เวย์ ตลอดจนคณะทูตที่ประจำการอยู่ที่กรุงออสโล เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 60 คน     และมี Dr. Aladdin D. Rillo รองเลขาธิการอาเซียน และนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน    เป็นวิทยากร

            รองอธิบดีกรมอาเซียนได้บรรยายในหัวข้อ “Thailand and ASEAN: Moving towards Thailand’s ASEAN Chairmanship 2019” โดยเน้นย้ำว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 จะให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติ การส่งเสริมความยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับอนาคต และได้กล่าวถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับนอร์เวย์ ซึ่งนอร์เวย์ได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้รับสถานะเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขาในปี 2558 โดยนอร์เวย์มีความร่วมมือกับอาเซียนในด้านต่าง ๆ      อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว และจะสามารถสนับสนุนบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งนี้ ในช่วงที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยมีแผนที่จะจัดการประชุมต่าง ๆ  โดยใช้รูปแบบการจัดการประชุมสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า (Green Meeting)

            นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมอาเซียนได้กล่าวถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องต่อต้านกระแสการปกป้องทางการค้าและสงครามทางการค้า โดยอาเซียนจะต้องวางรากฐานที่ดีในการสร้าง East Asian Economic Community (EAEC) รวมทั้งจะต้องพยายามสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) โดยเร็ว ทั้งนี้ อาเซียนจะต้องรักษาความเป็นแกนกลางและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากที่สุดด้วยเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงสงครามทางการค้าภายในภูมิภาคที่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกด้วย

             ในการสัมมนาครั้งนี้ Dr. Aladdin D. Rillo รองเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มของประชาคมเศรษฐกิจด้วย โดยได้ให้ความเห็นว่า อาเซียนได้มีการบูรณาการเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกได้ในระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ดี ยังต้องมีการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน โดยในปีนี้และปีหน้า สำนักเลขาธิการอาเซียนจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers) การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนภายในอาเซียน และการเปิดเสรีด้าน    การลงทุนและการบริการ ตลอดจนการสนับสนุนให้อาเซียนใช้ประโยชน์จากภูมิภาคนิยมแบบเปิด (open regionalism)

------------------