ข่าวเด่น : การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
            การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อติดตามผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยเฉพาะแผนงานการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ และเพื่อเตรียมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
 
            ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย เช่น การจัดทำเว็บไซต์กลาง ความคืบหน้าการประกวดตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียน การเตรียมช่องทางต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การจัดทำวีดิทัศน์เปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งจะมีการเผยแพร่ระหว่างพิธีรับมอบตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งในช่วงก่อนการเป็นประธาน จะเน้นผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นประธานอาเซียน การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี 
 
            อนึ่ง ตำแหน่งประธานอาเซียนมีการหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิกโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) ในปีนี้ สิงคโปร์จะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่ไทยระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ในเดือนพฤศจิกายน และไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑