ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องในระดับรัฐมนตรีก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ที่สิงคโปร์  ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องในระดับรัฐมนตรีก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ที่สิงคโปร์

      เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th ASEAN Political-Security Community (APSC) Council Meeting) และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ (22nd ASEAN Coordinating Council (ACC) Meeting) ก่อนร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ที่สิงคโปร์

      ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวสนับสนุนบทบาทที่สำคัญของ APSC ในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและปกป้องภูมิภาคจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยไทยได้ดำเนินการในเรื่องสำคัญ อาทิ การสร้างความร่วมมือด้านจัดการชายแดนเพื่อป้องการความท้าทายจากความเชื่อมโยงในภูมิภาค การเตรียมจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติในช่วงที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN centrality) รวมทั้งสนับสนุนให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันและพูดเป็นเสียงเดียวกันในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน และสนับสนุนให้อาเซียนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศภายนอกภูมิภาค โดยมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา รวมถึงประเทศคู่เจรจาใหม่ ๆ

      ก่อนเริ่มการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ ที่ประชุมรัฐมนตรีได้รับทราบการเปิดตัว Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 Deliverables for 2018 และการเปิดตัว ASEAN Connectivity Microsite และในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าว สนับสนุนการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในอาเซียน รวมถึงการสอดผสานกันระหว่าง MPAC 2025 กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงอื่น ๆ ในภูมิภาค นอกจากนี้ ไทยยังได้ชื่นชมการดำเนินงานของเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน และแสดงความพร้อมที่จะสานต่อเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในด้านนี้ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองร่างเอกสาร “แนวคิด-ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่จะจัดตั้งขึ้นที่ไทยในปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ รับทราบต่อไป