ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ที่สิงคโปร์ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ที่สิงคโปร์

      เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ การนำเสนอโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ แบบเต็มคณะ และการหารือระหว่างอาหารค่ำที่ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการซันเทค สิงคโปร์

      ในการประชุมแบบเต็มคณะ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของไทยในการสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียน นโยบายของอาเซียนต่อหุ้นส่วนนอกภูมิภาค และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคและของโลก โดยไทยเห็นว่าอาเซียนควรให้ความสำคัญกับ ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ การสานต่อการดำเนินการในการสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรม การสร้างความยั่งยืนให้แก่อาเซียน และการเสริมสร้างหุ้นส่วนที่มีกับประเทศคู่เจรจาและประชาคมโลก รวมทั้งได้เน้นย้ำการเสริมสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่อาเซียนเป็นแกนกลาง โดยคำนึงถึงหลักการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน

      นอกจากนี้ ไทยเห็นว่าอาเซียนต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาความท้าทายในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การแก้ไขปัญหาประมงอย่างยั่งยืนในอาเซียน การร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ในรัฐยะไข่อย่างยั่งยืนด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ

      ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมสุดยอดธุรกิจและการลงทุนอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit : ABIS) ในหัวข้อ “Business and Investment in Thailand and ASEAN” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมมารีนา เบย์ แซนด์