ข่าวเด่น : งาน “Shaping Sustainable Development in Southeast Asia in a New Era of Change - the Future of ASEAN Cooperation” เพื่อเปิดตัวรายงาน “ASEAN as the Architect for Regional Development Cooperation” ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : งาน “Shaping Sustainable Development in Southeast Asia in a New Era of Change - the Future of ASEAN Cooperation” เพื่อเปิดตัวรายงาน “ASEAN as the Architect for Regional Development Cooperation”

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “Shaping Sustainable Development in Southeast Asia in a New Era of Change - the Future of ASEAN Cooperation” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) และมูลนิธิ Rockefeller (Rockefeller Foundation) ร่วมกันจัดขึ้น
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นหลักที่อาเซียนให้ความสำคัญในอันดับต้น และเป็นวาระที่ไทยจะผลักดันในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership for Sustainability) นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ยังชี้ให้เห็นว่า อาเซียนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ โดยรายได้ประชาชาติต่อหัวของประเทศสมาชิกขยายตัวถึง ๓๓ เท่า ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเมื่อปี ๒๕๑๐ จนถึง ๒๕๕๙ รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนยังเป็นแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่อาเซียนสามารถเลือกใช้ในการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกได้
 
ทั้งนี้ นาย David Arnold ประธานมูลนิธิเอเชีย และนาง Deepali Khanna ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิ Rockefeller ประเทศไทย ได้ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ และมีผู้แทนจากคณะทูต องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรด้านการพัฒนา เข้าร่วมงานด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอาเซียน บนพื้นฐานของรายงาน “ASEAN as the Architect for Regional Development Cooperation” ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิเอเชีย
 
ในช่วงการหารือ ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อาเซียนจะร่วมมือกัน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเพื่อรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในการนี้ ทุกฝ่ายเห็นพ้องว่า สภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค ดังนั้น อาเซียนจึงควรพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับภาคีภายนอก อย่างบูรณาการ ให้สอดคล้องกับประเด็นที่อาเซียนให้ความสำคัญและโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนอาเซียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue - ACSDSD) ที่ประเทศไทยในปี ๒๕๖๒ จะเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมบทบาทนำของอาเซียนในด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคได้
 
กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของงานเปิดตัวรายงานข้างต้นที่จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิ Rockefeller ที่นครนิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๗๓