ข่าวเด่น : การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับเลขาธิการอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับเลขาธิการอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒

ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย (Dato’ Paduka Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน มีกำหนดเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของเลขาธิการอาเซียนที่จะเดินทางเยือนประเทศที่จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในวาระถัดไป เพื่อเตรียมการและหารือเกี่ยวกับแนวทางการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่ประธานจะให้ความสำคัญในช่วงการดำรงตำแหน่ง
 
ในโอกาสการเยือนครั้งนี้ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย จะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และจะเข้าพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในวันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีกำหนดพบหารือกับรัฐมนตรีอีก ๖ ท่าน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีกำหนดจะเข้าร่วมงาน “รวมใจประสาน...สู่ประธานอาเซียน” ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงถึงการที่อาเซียนสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒
 
การเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ไทยและเลขาธิการอาเซียนจะได้ร่วมหารือเกี่ยวกับรายละเอียดสำหรับการเตรียมการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ โดยเฉพาะความร่วมมือในการผลักดันประเด็นทางยุทธศาสตร์และข้อริเริ่มต่าง ๆ ที่ไทยให้ความสำคัญในฐานะประธานอาเซียน
 
ทั้งนี้ ดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่ ๑๔ สัญชาติบรูไน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีวาระ ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)