ข่าวเด่น : เลขาธิการอาเซียนได้เข้าพบนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหารือเกี่ยวกับประเด็นการเงินการคลังอาเซียนที่ไทยจะให้ความสำคัญในปี 2562 เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงและความยั่งยืน ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : เลขาธิการอาเซียนได้เข้าพบนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหารือเกี่ยวกับประเด็นการเงินการคลังอาเซียนที่ไทยจะให้ความสำคัญในปี 2562 เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงและความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เลขาธิการอาเซียนได้เข้าพบนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหารือเกี่ยวกับประเด็นการเงินการคลังอาเซียนที่ไทยจะให้ความสำคัญในปี 2562 เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงและความยั่งยืน เช่น การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการค้าและการลงทุน การใช้ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนโดยประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ การส่งเสริมระบบชำระเงินข้ามพรมแดนในอาเซียน กลไกด้านการเงินพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน และการส่งเสริมหลักปฏิบัติด้านการเงินที่ยั่งยืนในอาเซียน ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจเหล่านี้จะสามารถนำไปสนับสนุนผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนได้

 

On 21 December 2018, ASEAN Secretary-General called on Mr. Apisak Tantivorawong, Finance Minister, and discussed finance sectoral issues that are the Chair’s priorities in 2019. These priorities support connectivity and sustainability, and include the promotion of local currency settlement framework, live operation of the ASEAN Single Window by all 10 ASEAN Member States, cross-border payment within ASEAN, ASEAN Infrastructure Financing Mechanism, and sustainable financing practices for ASEAN.