ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ตัวแทนครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงการแถลงข่าวผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่มอบให้แก่โรงเรียนบ้านเวียงฝางประกอบด้วยโพเดียมและเก้าอี้ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลซึ่งแสดงถึงการปรับใช้แนวคิดการจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) และการส่งเสริมความยั่งยืนในการพัฒนา ตามแนวคิดหลักของไทยในการเป็นประธานอาเซียน คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หรือ “Advancing Partnership for Sustainability”

โรงเรียนบ้านเวียงฝางเป็นหนึ่งในโรงเรียนใน “โครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน” ของกระทรวงการต่างประเทศ ตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธี ได้แก่ ครู 2 คน และนักเรียน 5 คน ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้ง อาข่า ละหู่ และไทยใหญ่ อันแสดงถึงความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันของผู้คนจากหลากหลายชาติพันธุ์

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาควิชาการ และประชาสังคมในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (Partner for Sustainability) โดยร่วมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกระดาษรีไซเคิลเพื่อใช้ในการจัดประชุมฯ โดยได้มอบโพเดียมและเก้าอี้ที่ทำจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อใช้ในช่วงภารกิจการแถลงข่าวผลการประชุมฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 18 มกราคม 2562

 

ติดตามข่าวสารข้อมูล :

 ASEAN2019TH                                           ASEAN2019TH

 ASEAN2019TH                                          ASEAN2019TH