ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” (Thai Youth Camp for the ASEAN Community) ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” (Thai Youth Camp for the ASEAN Community)

          กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับผู้นำเยาวชนไทย” ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2559

          เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์ประสานงานโครงการ “ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559        ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1)       อีเมล์ : thaiyouthcamp.asean@gmail.com

2)       ไปรษณีย์ : เลขที่ 17/228 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

3)       โทรสาร : 0 2503 9826

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ “ค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน” หมายเลขโทรศัพท์ 02-503-9850-1 หรือ Facebook Page : www.facebook.com/thaiyouthcamp.asean หรือ อีเมล์: thaiyouthcamp.asean@gmail.com

 

 

ไฟล์แนบ