ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” วันที่ 3 ธันวาคม 2559

กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ

“อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” วันที่ 3 ธันวาคม 2559

 

            กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD)จะร่วมกันจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ 6 อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการด้านคนพิการและผู้สูงอายุภายใต้ประชาคมอาเซียน

            วิทยากรของงานเสวนาฯ ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน ดร. เสรี นนทสูติ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นายคริสโตเฟอร์ เบญจกุล  Asia Pacific Center for Disabilities (APCD) และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ สวทช.

            งานเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1 (Thailand Friendly Design Expo 2016) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี งานมหกรรมฯ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและความเอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของทุกกลุ่มคน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก กิจกรรมในงานมหกรรมฯประกอบด้วย การจัดเสวนา การจัดแสดงผลงานทางนวัตกรรมและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอารยสถาปัตย์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การจัดหางานให้กับผู้พิการ และการเจรจาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอารยสถาปัตย์

            กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในวันและเวลาข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   

 

 

---------------------------------------