ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เมือง Pasay สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าวต่างประเทศในการทำข่าวการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เมือง Pasay สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

              ตามที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (30thASEAN Summit and Related Meetings) ที่เมือง Pasay สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

         กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้

๑.      การลงทะเบียน

๑.๑ ทางการฟิลิปปินส์เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐

๑.๒ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://reg.asean2017.ph/media

๑.๓ เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่  (๑) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือกรรมการบริหาร (๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน (๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน ๓ เดือน และ (๔) รูปถ่ายดิจิทัล ๒ รูป

๒.      การตรวจลงตรา

            ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา สามารถพำนักอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ ๓๐ วัน สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา และ ๙๐ วัน สำหรับหนังสือเดินทางราชการ ตั้งแต่วันที่เดินทางถึง

          ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่อีเมล mediaaccreditation@asean2017.ph (เรื่องการลงทะเบียน) และอีเมล mediarelations@asean2017.ph (เรื่องกำหนดการสำหรับสื่อมวลชน)