ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 และการประชุมที่เกี่ยวของ วันที่ 28-29 เมษายน 2560 ที่กรุงมะนิลา ฟลิปปนส์ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 และการประชุมที่เกี่ยวของ วันที่ 28-29 เมษายน 2560 ที่กรุงมะนิลา ฟลิปปนส์

             ฟลิปปนสในฐานะประธานอาเซียนในปนี้ จะเปนเจาภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 30 ใน วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส โดยนายกรัฐมนตรีมีกําหนดจะเขารวมการประชุมดังกลาว โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเขารวมการประชุมครั้งนแี้ละการประชุมเตรียมการใน ระดับรัฐมนตรีดวย  ในโอกาสครบรอบ 50 ป การกอตั้งอาเซียน ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนจะใชโอกาสนี้ ทบทวนการดําเนินการของอาเซียนตลอดชวงที่ผานมา ทั้งประเด็นภายในอาเซียน อาทิ การสงเสริมความเขมแข็ง ประชาคมอาเซียนที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และประเด็นทาทายในระดับภูมิภาคและโลก อาทิ การเสริมสรางและรักษาความเปนแกนกลางของอาเซียนในสถาปตยกรรม ภูมิภาค และความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคและองคการระหวางประเทศ  นอกเหนือจากการประชุมภายในระหวางผูนําประเทศอาเซียนแลว ผูนําอาเซียนจะไดมีโอกาสพบปะ หารือกับผูแทนเยาวชนอาเซียน และผูแทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน เพื่อย้ําวาผูนําอาเซียนใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่สงผลประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง  
              นายกรัฐมนตรีไดรับเชิญใหกลาวถอยแถลงในการประชุม Prosperity for All Summit  ซึ่งจัดโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council : ABAC) ในหัวขอเรื่องบทบาทของ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย (Micro, Small and Medium Enterprises – MSMEs) ตอการเจริญเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นอกเหนือจากการประชุมตาง ๆ ในกรอบอาเซียน นายกรัฐมนตรีจะเขารวมการประชุมสุดยอด แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle - IMT-GT Summit) ครั้งที่ 10 เพื่อสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหวางทั้ง 3 ประเทศดวย