ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : พิธีฉลองครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ณ กรุงโคลัมโบ ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : พิธีฉลองครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ณ กรุงโคลัมโบ

              เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. คณะทูตประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ณ กรุงโคลัมโบ ประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้ง ASEAN โดยมีการเชิญธงอาเซียนและพิธีรำลึกการก่อตั้งสมาคมฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำศรีลังกา 
              นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย อุปทูต ณ กรุงโคลัมโบ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบและครอบครัว ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้ง ASEAN โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียน ณ กรุงโคลัมโบ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ จีน อินเดีย และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา เข้าร่วมการจัดพิธีรำลึกดังกล่าว 
              พิธีฯ เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานจากคณะทูตานุทูตและสื่อมวลชนศรีลังกา โดยนาย Gustri Ngurah Ardiyasa เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำศรีลังกา และนาย Wan Zaidi Wan Abdullah เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำศรีลังกา ได้เป็นผู้แทนคณะทูตอาเซียนประจำศรีลังกา กล่าวสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของอาเซียน ซึ่งมีประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งได้ร่วมลงนามปฎิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ และต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาตามลำดับ ทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ ๑๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ อาเซียนยังเป็นการรวมตัวของกลุ่มประเทศซึ่งมีประชากรกว่า ๖๓๐ ล้านคนที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะก้าวเดินร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
                หลังจากนั้น ได้มีพิธีอัญเชิญธงอาเซียน และการร่วมร้องเพลงอาเซียน (ASEAN Anthem) การถ่ายภาพหมู่คณะทูตประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ตามด้วยงานเลี้ยงรับรองซึ่งเป็นอาหารจากนานาชาติประเทศอาเซียน โดยพิธีทั้งหมดได้สิ้นสุดในเวลา ๑๐.๓๐ น.