ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” ปี 2560 ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” ปี 2560

                เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ“กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” ณ บริเวณห้องโถง และห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา 1 โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้  ยังมีกิจกรรมเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในบริบทนิติบัญญัติ” โดยนางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิกาวุฒิสภาศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ และ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้แก่สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ บุคคลในวงงานรัฐสภาและสาธารณชนทั่วไป  พร้อมเล่าถึงความร่วมมือการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภายในกรอบอาเซียน