ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า

 สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ความรับผิดชอบกับประชาชนต่อการเลี้ยงสัตว์ ที่จะต้องทำการฉีดวัคซีน ปลูกจิตสำนึกให้รู้รับผิดชอบ ตามพระราชปณิธานพระศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

สปอตโทรทัศน์

1. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_กระติ้บ

2. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_บอย ปกรณ์

3. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_ปุ๊กลุ๊ก

4. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_มิ้นท์ ชาลิดา

5. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_สน ยุกต์

6. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_อาเล็ก ธีรเดช

สปอตวิทยุ

1. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_กระติ้บ

2. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_บอย ปกรณ์

3. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_ปุ๊กลุ๊ก

4. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_มิ้นท์ ชาลิดา

5. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_สน ยุกต์

6. สปอตสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย_อาเล็ก ธีรเดช

 

ที่มา: https://broadcast.nbtc.go.th/