ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA)  จับมืออาเซียนเพื่อสร้างหุ้นส่วนเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community :AEC) ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA) จับมืออาเซียนเพื่อสร้างหุ้นส่วนเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community :AEC)

สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia - ERIA)  จับมืออาเซียนเพื่อสร้างหุ้นส่วนเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community :AEC)

อาเซียนเล็งจะใช้นวัตกรรมสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนให้ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าด้วยกัน ภายใต้ Eria ที่เป็นเหมือนโค้ชที่ให้คำปรึกษาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

อาเซียน จัดได้เป็นกลุ่มความร่วมมือที่เป็นตลาดการค้า การลงทุนที่น่าจับตามองในศตวรรษที่21 ซึ่งถ้าหากอาเซียน สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศคู่เจรจา 9 ประเทศได้จริง จะทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนขยายตัว และก้าวขึ้นมามีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ภายในปี 2575

การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการเชื่อมโยง 10 ประเทศอาเซียนให้เป็นเกิดเป็นประชาคมอาเซียน อันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเป็นหน้าที่ของทุกประเทศสมาชิก ต้องช่วยกันคิดค้นแนวทางการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันให้เกิดขึ้นจริง โดยต้องเป็นวิธีการที่สมาชิกอาเซียนยอมรับด้วย

นาย สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประเทศไทย ได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ชาติ และ Eria (อีเรีย) ซึ่งเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้ความร่วมมืออาเซียน และหุ้นส่วนที่สำคัญที่ใกล้ชิด ในการร่างแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงอาเซียน หรือ MPAC (อ่านว่า - เอ็มแพ็ค) โดยฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และในขณะนี้ถึงเวลาที่จะต้องร่าง MPAC ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงสมาชิกประเทศในอาเซียน ระยะ 20 ปีข้างหน้า จะทำอย่างไร

ที่จะใช้เทคโนโลยี ไอซีที Imformation Teachnology มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนให้ SMEs ซึ่งอาจมีอำนาจต่อรองน้อย ให้สามารถใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยี และสร้างอำนาจต่อรองมากขึ้น หรือ Access เข้าถึงตลาด และเข้าถึงแหล่งเงินทุน จบที่

นาย สุริยา ชี้ว่า สำหรับประเทศไทย มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ เพราะตั้งอยู่กลางภูมิภาคอาเซียน และไทยได้ทำงานร่วมกับ Eria เพื่อแสดงบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนให้ตอบสนองเป้าหมายใหญ่ นั่นคือ "การสร้างภูมิภาคอาเซียน และเอเชียตะวันออก" ให้มีเสถียรภาพ และเกิดความมั่งคั่ง

อย่างไรก็ตาม Eria ยังมีบทบาทสำคัญ ในการช่วยคิดค้น และแนะนำการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเชื่อมโยงคนไทยให้เข้ากับสมาชิกอาเซียนอื่นๆ นอกจากนี้ ยังใช้นวัตกรรมในเชิงปกป้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคาม เพราะอาจจะมีบางกลุ่มใช้ไซเบอร์ สร้างปัญหาด้านความมั่นคง และก่อการร้าย โดยที่ไทย หวังว่า อาเซียนจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยขับเคลื่อนและรับมือเรื่องนี้ต่อไป

นราดล อยู่สุข ถ่ายภาพ

นันทิดา พวงทอง

ทีมข่าวอาเซียน TNN 16 รายงาน TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16

ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php