ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ และคณะสภาธุรกิจอียู-อาเซียน ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ และคณะสภาธุรกิจอียู-อาเซียน

             เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบรัสเซลส์ (ASEAN Brussels Committee: ABC) และสภาธุรกิจอียู-อาเซียน (EU-ASEAN Business Council) เนื่องในโอกาสที่คณะสภาธุรกิจอียู-อาเซียน เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อหารือกับภาคส่วนต่างๆ ของอียู และแสวงหาแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างอียูกับอาเซียน

             สภาธุรกิจอียู-อาเซียนตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างภาคเอกชนยุโรปกับภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของยุโรปกว่า ๓๐ บริษัท และ ๙ หอการค้ายุโรปในอาเซียน รวมทั้งมีการหารืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งของอียูและอาเซียน
 
             ระหว่างการเลี้ยงรับรอง เอกอัครราชทูตฯ นาย Theo Bakker รองประธานสภาธุรกิจอียู-อาเซียน ในฐานะหัวหน้าคณะ และนาย Chea Thireak เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และอียู ในฐานะประธาน ABC คนปัจจุบัน กล่าวสนับสนุนการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างอียูและอาเซียน โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน อาทิ การผลักดันให้มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างอียูกับอาเซียน รวมทั้งการเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีอื่นๆ ให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองภูมิภาค