ข่าวและบทความที่น่าสนใจ :  กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของงาน Sakai-ASEAN Week ประจำปี ๒๕๖๐  ผลการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและบทความที่น่าสนใจ : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของงาน Sakai-ASEAN Week ประจำปี ๒๕๖๐

             เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายมุนินท ปานิสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของงาน Sakai-ASEAN Week ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐  ณ โรงแรม Agora Regency Sakai มีนาย Osamu Takeyama นายกเทศมนตรีเมือง Sakai เป็นประธาน มีผู้ร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนรัฐบาลและภาคเอกชนท้องถิ่น คณะผู้แทนทางการกงสุลจากประเทศอาเซียนในภูมิภาคคันไซ (ญี่ปุ่นตะวันตก) อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอาเซียน รวมทั้งไทย ที่ได้รับเชิญให้มาร่วมกิจกรรมในช่วง Sakai-ASEAN Week ประจำปี ๒๕๖๐  

             เมือง Sakai จัดงาน Sakai-ASEAN Week ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน กิจกรรมสำคัญในงาน ได้แก่ งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมอาเซียน นิทรรศการภาพถ่ายอาเซียน และ
งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน เป็นต้น